Latest News

Monday, July 15, 2013

GEGAMBARAN ASTA LORO JUMBUH KEPLOK,

GEGAMBARAN ASTA LORO JUMBUH KEPLOK, MUJA SAMADI MANEMBAH MRING GUSTI, MEKATEN MENGGAH MAKSUD SURAOSIPUN SUPADOS SAENIPUN SAGED ANGEROBI AWONIPUN, INGGIH ING RIKU PUNIKA ANGGENING KAUTAMAN, KALUHURAN SARTA KAMULYAN, LAJENG KEPANGGIH LORO-LORONING ATUNGGAL, SANEPANIPUN "CURIGA MANJING WARANGKA, WARANGKA MANJING CURIGA" MENGGAHIPUN JUMBUHING KAWULA LAN GUSTI
MUJA SAMADI SILA MABUKUH , AMERIKELU, MUKA KADYA KONJEM ING BANTALA NGRUMANGSANI ANGGONE TETEP DADI KAWULANING PANGERAN, ING RIKU KACARIOSAKEN, NUTUPI BABAHAN NAWA SANGA, ANGENINGAKEN CIPTA PUNAPA INGKANG SINEDYA, INGGIH MEKATEN PUNIKA INGKANG KAWASTANAN DEDAMELING MANUNGSA INGKANG LEBET, MBOTEN KENGING DINULU ING NETRA PARANTOSING PANCA INDRIYA
 
L A K U T A M A
MEMAYU HAYUNING BAWANA

Laku Utomo iku sing becik dhewe, iya sing perlu dhewe, kudu nduweni rasa tresna. Tresna marang Gustimu kanthi sawutuhing atimu. kanthi sawutuhing jiwamu, lan kanthi sawutuhing budimu, lan kanthi sawutuhing daya kekuatanmu. Sira aja padha manembah marang kang dudu mesthine sinembah, aja padha mangeran marang kang dudu mesthine pinangeran, kudu apik karo sapa wae, jalaran sing sengit kuwi rak napsune, nanging sing urip rak kagunganing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Sira mesthi ora kober nyumurupi alaning liyan, yen sira gelem metani pialanira dhewe, amarga alanira dhewe kang sira cacahake kongsi njalimet, ora karuan petunge.Yen mila saged nglampahi wajib trisna dhumateng sinten kemawon ingkang ngantos tresna dhumateng awakipun piyambak, sampun sami kaliyan nyaosi dhahar lan ngunjuk dhumateng Gusti.
Wong bisa ngrumangsani yen tumindake iku salah ora merga anane aturan utawa anane angger-angger, nanging ana ing tangkebe wong mau karo wong liya. Dadi cetha dosa utawa kaluputan iku lagi disadari, menawa wong mau nduweni katresnan. Mula banjur padha ngowahana watakira kang ora becik, lirunen kalawan wataking manungsanira kang sejati, lan banjur setya tuhu pangawulanira marang Gusti.
  1. Menehi pangan marang sing kaluwen
  2. Menehi omben marang sing kasatan utawa ngelak
  3. Menehi sandhang marang sing kawudan
  4. Menehi panginepan marang sing kleyang kabur kanginan
  5. Rumaten lan kuburna wong kang wis mati
  6. Menehi panglipur srana tetilik marang wong kang lara
  7. Menehi panglipur srana tetilik marang wong kang lagi dikunjara
Apa kang sira tindakake marang salah sawijining sedulur kang sudra papa, iku uga kok tindakake marang Gusti. Ora perlu sira nggagas sing muluk-muluk, ora susah sira nggagas swarga neraka. Saikine ya saiki iki dilakoni temenan laku kang utama, margo dasar dumadining manungsa sing seka bleduk lan lemah wus nggambarake gampange manungsa bisa reged utawa dosa. Kaya dene cawan sing resik, suwening suwe bisa dadi reged amerga gebledukan. Sanadyan diiseni banyu sing resik, banyu iku uga dadi katon reged, mula wiwit saiki kudu reresik.
Sing taberi ngresiki wadhah lahir lan batin. Menawa wadhah kuwi uwis resik temenan, isine bakal teka sampurna saka Sih Kepareng Dalem Gusti, dudu kekarepaning manungsa. Sing sapa temen-temen mituhu, anetepi dalan Laku Utama, bakal nampani nugraha utawa ganjaraning Pangeran, kang awujud rahayu ing donya tumekaning delahan.

No comments:

Post a Comment

Tags

Recent Post

AD BANNER